به نام خداوند رنگین کمان

مدرسه راهنمایی شهید جلال آبادی
                     نام درس : آیین نگارش وانشا  « بایه : دوم  »                          

نام ونام خانوادگی:            

ترم اول سا ل89-88

مدت امتحان :60 دقیقه                                                     

                                             

 1 -در مصرع روبروچه آرایه ی ادبی وجود دارد؟(چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است)

الف)تضاد               ب)تشخیص        ج) تلمیح               د)ضرب المثل

5/0

2-((گرصبرکنی زغوره حلوا سازی ))آرایه ی ادبی .......................................دارد.

5/0

3-در جمله(زندگی مثل دریاست گاه آرام گاه طوفانی ) وجه شبه کدام است؟

اتف) دریا           ب)مثل               ج)گاه آرام گاه طوفانی             د)زندگی                 

0/5

 

4-از گونه ی گفتاری زبان فقط در......................................و......................................استفاده می کنیم.

1

5-از نشانه ی نگارشی خط فاصله(-  )چه موقع استفاده میکنیم ؟(2مورد)

 

 

1

6-به نثر روان معنی کنید       (.زدریای خرد گوهر توان جست.)

 

5/0

7-شعار چیست ؟مثال بزنید.

 

1

9-جمله ی ادبی رابه جمله  ی زبانی تبدیل کنید.(زمستان کوله بارش را برزمین می گذارد )

1

10-درباره ی تصویر متنی زیبا در سه سطر بنویسید                             .

2

انشا

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید وبا خطی خوش انشایی در حداقل 10سطر بنویسید.

1-سفری خیالی به آینده

2-به نظر شما یک نوجوان شایسته چه خصوصیاتی باید داشته باشد.

3-چگونه میتوان برای اسلام ومیهن خود مفید بود.

 

موفق وسربلند یاشید. * بنی اسد *

12

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 23:49 |

«بسمه تعالی»

نام:                                                                   اداره آموزش ،پرورش ناحیه یک 1 مشهد                        آزمون: نگارش

شماره داوطلب:                                                           طراح سوال: کاهانی                                               پایه دوم 

         

بارم

1- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف- به عبارت های کوتاه و آهنگین  ...............  میگویند.

ب- به سرورده ها و نوشته های که سر شار از موعظه و پندو اندرزاست ........... می گویند.

5/0

5/0

2- درباره مفهوم بیت داده شده یک بند بنویسید

روزی که در آن نکرده ای کار    آن روز ز عمر خویش مشمار

 

 

1

3- برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امصال و حکم پیدا کنید.

دوست:........................................                 

 امید واری:..............................................

2

4- در بیت داده شده چه ارایه ای به کار رفته است.

عشق بادشوار ورزیدن خوش است         

  چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

الف- تضاد       ب- تشبیه    ج - تلمیح       د- انسان نمایی

1

5- نوشته ادبی زیر را بصورت نوشته  ی زبانی  بنویسید.

بهار که می آید هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان برآمده است.

 

 

1

6- با واژه ها و ترکیب های زیر جمله بسازید.

نرم خو......................................................           

  شگرف ............................................................

2

7- تشبیهی بنویسید که یک طرف آن صرف باشد.

 

 

 

1

8- در باره ویژگی های نوجوان شایسته یک بند بنویسید.

 

 

9- از سه موضوع ارایه شده یکی را انتخاب نموده و انشایی بنویسید.

الف-  برای داشتن خانواده ای آرام و با نشاط چه باید کرد؟

ب- اگر من معلم .................

ج- علم چندان که بیشتر خوانی 

                                       چون عمل در تو نیست ، نادانی

1

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 23:35 |

سازمان آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1

مدرسه راهنمایی شهید رحیم زاده

 

امتحان انشا و نگارش « پایه اول راهنمایی »       

   طراح سوال : آقای اکرمی           نوبت باهنر

نام و نام خانوادگی :           

 

 

ردیف

سوالات

بارم

   1

 

 

 

   2

 

 

 


  3

 


  4

   5


   6

 

 


  7

 

 
  8

 

   9


 

 


 10

 

 

 

 

با توجه به کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده، در شعر زیر کدام یک از زیبایی های ادبی به کار رفته است؟

 «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو      

        یادم از کِشته ی خویش آمد و هنگام  درو»

           تشبیه۝                تشخیص۝                مراعات نظیر۝            مترادف۝


در جمله زیر کدام یک از زیبایی های ادبی به کار رفته است؟

«از صحرا باز می گشتم و نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان سرهای نهال های جوان خویش را خم کرده بود.»

تشبیه۝                تشخیص۝

مراعات نظیر۝            مترادف۝


در نثر ادبی نویسنده به زیبایی نوشته ی خود توجه فراوان دارد.

   ص۝    غ۝


وقتی بخواهیم منظور ومقصود خود رابیان کنیم از.............استفاده می کنیم واگر بخواهیم منظورومقصود خود را زیباتر وتاثیر گذار تر بیان کنیم از ............. استفاده می کنیم.


عبارت مقابل را توضیح دهید.      

«هیچ کس شرم نکند از این که چیزی را که نمی داند بیاموزد.»

 


جمله  مقابل  را به صورت ساده و زبانی بنویسید.

 «پیامبر چون نسیم نرم ومهربان وچون گل متبسم وخندان بود.»

 


با کلمه " الماس"  یک جمله زبانی و یک جمله ادبی بنویسید.

جمله زبانی:                                                   

جمله ادبی:

 


چرا باید زبان فارسی را دوست داشته باشیم؟( 3 خط)

 

 


اگر شما در کلاس جنگل سبز بودید چه آرزویی داشتید؟( 3 خط)

 

 


از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و انشایی بنویسید (حدود  10 خط) .

(زیبایی های ادبی-علامت های نگارش فراموش نشود.)

1)سفرنامه ی یکی از مسافرت های خود را بنویسید.

2) به شیوه تشخیص یا شخصیت بخشی از زبان یک موجود بی جان انشایی بنویسید.

3)چه آرزوهایی دارید و می خواهید در آینده چه خدمتی برای خود و جامعه انجام دهید؟

 


5/.


 

 5/.

 

 5/.

 5/.

 


1

 

 


1

 


 

1

 

 

 


1/5

 

 

 


1/5

 

 

 

12

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 0:54 |

                                                         باسمه تعالی

                                              اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد

                                                       مدرسه راهنمایی تحصیلی

  امتحان نوبت اول درس انشا و نگارش « پایه :  سوم »              طراح سوال :      بینش

 شماره :                                                                              تاریخ امتحان :  20/10/88            
 
نام و نام خانوادگی :                                                          زمان امتحان :    60 دقیقه                       

                                            سال تحصیلی 89- 88                                

 

بارم

1-بهترین وارزان ترین وسیله ی ارتباطی ............... است. ( انمره )

2- در نامه های اداری رعایت ................... ضروری است.( 1 نمره )

3- در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟( 1 نمره )

در فکر رستنم پاسخ بداد کرم        خلوت نشسته ام زین روی منحنی

الف تضاد                    ب- سجع                 

  ج- جان بخشی             د- ضرب المثل    

1

1

1

4- در جاهای خالی صفت مناسب بنویسید. (تکراری نباشد) ( 2 نمره )

پرندگان زیبا در آسمان …... پرواز می کردند، اما ناگهان صدای دشمن

…… را شنیدند به سوی لانه های خود رفتند تا در آغوش مادر ……

و در زیر بال های ……… خود را مخفی کنند.

 5- بیت زیر را معنی کنید.( 1 نمره )

نازم هوای فارس که از اعتدال آن         

                                                  بادام بن شکوفه مَهِ بهمن آورد.

 

6- هر نامه از چند بخش تشکیل شده است ؟ نام ببرید.( 1/5 نمره )

 

 

7- تا یک بند ادامه دهید:( 2/5 نمره )

دانش نامه ها …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

یکی از سه موضوع زیر را انتخاب کنید و 10 سطر بنویسید.

1- چرا به کتاب خوانی نیاز داریم؟

2- یک نامه به امام رضا (ع) بنویسید.

3- گل عزیز است غنمیت شمریدش صحبت    که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

 

2

 

 

1

 

5/1

 

5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 0:42 |

نمونه سوالات نگارش « سه پایه راهنمایی » ارسالی همکاران ادبیات

امتحان نگارش              پایه :اول              طراح :  شجاعیان

نام و نام خانوادگی:


جواب صحیح را انتخاب کرده و علامت بزنید.( 1 نمره )                   

1- داستان هایی که از زبان اول شخص یا سوم شخص گفته شود      زاویه دید می گویند.           ص                 غ                      

2- هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند از سجع استفاده می کند.                            ص                 غ

گزینه صحیح را انتخاب کنید.( 1نمره )                                           

3- در جمله ی زیر با توجه به کلمات خط کشیده شده کدام زیبایی   ادبی بکار رفته است ؟                                                          ستاره در شب  زیبایی خاصی به آسمان می بخشد.                    الف- تشبیه                          ب- مترادف                        

   ج- مراعات نظیر            د- هیچکدام                  

4- در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی بکار رفته است؟                    

بر درختی شکوفه ای خندید           در کتابی بهار معنا شد

الف- تشبیه                    ب- تشخیص     

  ج- سجع                     د- هیچکدام 

 

به سوالات زیر پاسخ  دهید.

5- با کلمه ی زیر جمله جدید بسازید.( 1 نمره )

معروف و مشهور 

6- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید. ( 1 نمره )

خداوند در قرآن کریم می فرماید به درستی که رسول خدا برای شما اسوه ی نیکویی است

7- با کلمه ی (خورشید) یک جمله ی ادبی بنویسید. ( 1 نمره )

 

 

8- عبارت ناتمام زیر را در یک بند کامل کنید. ( 1 نمره )

من زبان فارسی را دوست دارم

- درباره ی دوره ی نوجوانی سه سطر بنویسید. ( 2  نمره )

 

 

10- کلمه ی (دانش آموز) را در انواع جمله بکار ببرید. (2 نمره )

جمله خبری

جمله پرسشی

جمله عاطفی

 جمله امری                                                                                           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

یکی از موضوعات را انتخاب کرده و انشائی در 12 سطر بنویسید (با رعایت حاشیه گذاری- نشانه گذاری خوش خطی عنوان  و . . . )( 10 نمره )

1- من درخت هستم .....................

2- خاطره ای از زیارت حرم امام رضا (ع) بنویسید...................

3- یکی از فصل های سال را توصیف کنید..................                                             
+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 0:5 |

باسمه تعالي

املاء پايه اول                    راهنمايي عدالت                   ترم اول              سال 89-88

نام و نام خانوادگي :

 

ايرانيان خدمات بسيار شاياني به اسلام كرده اند كه از روي صميمّيت و ا خلاص و ايمان بوده است .

خدمات ذوقي و هنري نشان دهنده ي احساسات پاك و خالصانه ي ايرانيان است زيرا سر و كارش با عشق و ايمان است.

رسول اكرم (ص) ، با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار مي كرد و مي فرمود: فرزندان ما پاره ي جگر ما هستند ؛ همچنين با خدمت كارانش نيز رأفت و عطوفت داشت .

اي كميل ، آدمي در زندگي به دانش ، طاعت پروردگار آموزد و براي پس از مرگ ، نام نيك اندوزد و دانش ، فرمان گذار است و مال ، فرمان بردار.

به كمك زبان فارسي  مي توانم  پاي سخن دانشمندان و حكيماني بنشينم كه  در طول قرن هاي گذشته ، سخنان عالمانه  و حكمت آميز خود را به زبان فارسي بيان  كرده و به  يادگار گذاشته اند.

متخصصان و دانشمندان جهان مجبور شده اند اعتراف كنند كه جوانان ما با پشتوانه ي ايمان و همّت و غيرت ، توانسته اند استعداد جوشان و پنهان خود را آشكار كنند.

 

1-     دو كلمه بنويسيد كه به حرف ض پايان مي يابد؟

---------------------------------------------------------------------------------------

2-     دو واژه بنويسيد كه با حرف ظ آغاز مي شود؟

---------------------------------------------------------------------------------------

3- معني كدام گزينه ، پافشاري كردن است؟

الف) اصرار             ب) اسرار               ج) اثرار   

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 23:30 |

 

باسمه تعالي

املاء پايه دوم            راهنمايي آهنچی           ترم اول          سال 89-88

نام و نام خانوادگي :

 

1- در متن زیر واژه های نادرست املایی را پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.(4 نمره ) تذکر : 8 غلط املایی وجود دارد

   الف: گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر روییده یا تک درختی که در بیابان برای رفع عتش به انتظار باران نشسته است     زیبایی و شکوهی کم تر از جنگل های سرسبز نوشته باشد.

   ب: مردم دین باور و انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار فرزانه انقلاب اسلامی و با تکیه بر آن مبانی الهی بود که سه اسل اثاسی را به جهانیان اعلام کردند.

    پ :  در روزگاری چرتکه ، چاپار ، پرنده نامه رسان و اصطرلاب در جامعه و محیط زندگی اجتماعی نقش داشته اند.

    ت: زمین های مزروعی از چهار منبع آبیاری می گردد دو منشع آبهایی است که در زمین جریان دارد و آن شامل آب های سطه چشمه ساران و رودخانه ها است.

2- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید.( 2 نمره )

   الف: او هنگامی که غذایش را.................................. طفلی ....................... بود. ( خورد / خورد) ، ( خُرد / خورد ) ، (خورد / خُرد )

    ب: در ......................... تمام خانه ها ، ............................. آب هست .( صحن / حوض ) ، ( سهن / حوض ) ، ( صحن / حوز )

3- دو واژه بنویسیدکه به حرف « ض » پایان می یابد.( 1 نمره )

 

4- با هریک از حروف زیر یک واژه بنویسید.( 1 نمره )

  الف: غ:                          ب: ذ:

5- املای همه ی گزینه ها جز گزینه .......................... با توجه به معنی نادرست  است. (5/0 )

  الف: طراوت : شادابی             ب: ثواب : پاداش

 پ: تعبیه : قرار دادن                ت:فراقت : آسایش

6- نام تصویر زیر را با املای درست بنویسید. (5/0نمره )

 

7- معنای کدام گزینه نیرنگ و بی وفایی است؟ (5/0 نمره )

   الف: قدر                       ب: غدر:                        ج: مقدر

8- واژه های فضایل با کدام کلمه هم خانواده نیست؟ ( 5/0 نمره )

   الف: افضل                    ب: لفض       

پ: فضیلت                ت: تفضیل                                     

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 23:11 |

باسمه تعالي

املاء پايه دوم                راهنمايي جلال آبادی               ترم اول          سال 89-88

نام و نام خانوادگي :


1-املای کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست است؟

 

*خرد:ریز وکوچک         *حیاط :زندگی         *خورد: میل کرد           *فیض :بخشش

2-املای کدام گروه کلمات درست است؟

 

* معرفت-اعیان-اهتزاز-          * بغض-قلقله-خفقان-         * منظره- عطش—منحسر    *ثواب-ایان ترب

3- کدام کلمه هم خانواده ((حصار ))نیست.

 

*محاصره          * محصول        * محصور         *حصر

5-در متن زیر کلمات نادرست را بیدا کنید ودرست آن را بنویسید.

 

ایرانیان در فرا گرفتن علوم اصتعداد وغابلیت فراوان دارند.نرم وانعتاف بذیر-نجیب-بر آذرم

 

هستند.الغاب اناوینی که در اغسام نامه نگاری به کار می برندسنجیده تر از کلماتی است که در

 

تعارفات زیانی به میان می آورند.

 

در باییز درختان از بوشش سبز خود اریان می شوند گویی با اهتزاض برگ ها در باد شعله

 

می کشند وهزار رنگ در هم می آمیذند.

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 22:1 |

 

باسمه تعالي

 

طراح : خانم جعفری                   املاء پايه سوم                راهنمايی فردوسی               ترم اول          سال 89-88

نام و نام خانوادگي :

 

الهی!بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن .

اکنون جمهوری اسلامی ایران که میراث گران بهای اوست به دست همه ی مردم ایران سپرده شده است تا از آن مانند جان نگهبانی کنند.

آیا شما درخت شاپرک دیده اید ، درختی که روی آن به جای شکوفه هزاران پروانه ی رنگین بال نشسته باشد؟

در عنکبوت نگاه کن که خانه خویش چگونه کند و هندسه در تناسب آن چون نگاه دارد ، که از لعاب خویش ریسمان سازد.

در گذشته های دور انسان از چگونگی وقوع این حوادث اطّلاعی نداشت ، اما علم پیوسته راه های تازه ای برای حلّ مشکلات پیش پای انسان نهاده است.

دانش نامه ، عنوان عمومی هر یک از کتاب هایی است که حاوی اطّلاعات مفید و مناسبی از همه ی رشته های دانش انسانی باشد.

آدم آهنی با سماجت گفت : « من باید هر کاری را که برایش طرّاحی و برنامه ریزی شده ام ، انجام دهم.»

مردم اصفهان به هوش و درایت و موقع شناسی و ذکاوت مشهورند.

کویر به رغم این که از سخاوت آسمان چندان نصیبی نمی برد مردمانی سخی و مهمان نواز دارد.

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 21:56 |

                                                              باسمه تعالی

شماره :                                     اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد                تاریخ امتحان :   14/10/88                                                                

نام :                                                مدرسه راهنمایی تحصیلی                             زمان امتحان :    60 دقیقه

نام خانوادگی :                                    امتحان نوبت اول درس املا                             طراح سوال :      بینش

پایه :  سوم                                            سال تحصیلی 89- 88                                

نمره تکوینی

نمره برگه

نمره عملی

میانگین نمرات

نام و نام خانوادگی دبیر :

امضاء :

 

 

 

 

عزیزم با دقت و صبر و حوصله بنویس .

* الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.

* امام خمینی علاوه بر آن که در حوزه ی علمیّه ی نجف به تدریس  و تألیف کتاب پرداخت، پرچم مبارزه با شاه و کشورهای استعمارگر مخصوصاً آمریکا را که از شاه حمایت می کرد برافراشته نگاه داشت.

* من همه ی شما عزیزان و جوانان را به خدا می سپارم و امیدوارم موفّق باشید، توصیه ی پای بندی به اسلام و روش انقلاب را هیچ گاه فراموش نکنید.

* بدان که هرچه در وجود است همه صنع خدای تعالی است. در زنبور نگاه کن که خانه ی خویش مسدّس کند، که اگرچپارسوکند گوشه های خانه خالی و ضایع ماند.

زمین آشنای دیرینه ی ماست ، بارها از تماشای دشت های سرسبز و کوه های سر به فلک کشیده اش لذّت برده ایم، از اعماق آب هایش خبر گرفته ایم.

* دانش نامه ها، مانند لغت نامه ها و اطلس ها از جمله کتاب های مرجع هستند یعنی کتاب هایی که برای کسب اطّلاع کمابیش اجمالی در موضوع معیّن می توان به آن ها مراجعه کرد.

* آدم آهنی با سماجت گفت : من باید هرکاری را که برایش طراحی و برنامــه ریزی شده ام انجام دهم.

* مردم اصفهان در انقلاب اسلامی ایران نیز سهم عمده ای دارند و در طول جنگ تحمیلی شهدای بسیاری به اسلام و میهن اسلامی تقدیم کرده اند.

* کویر به رغم این که از سخاوت آسمان چندان نصیبی نمی برد مردمانی سخی و مهمان نواز دارد و مهربانی صفا و صمیمیّت و یک رنگی از ویژگی های اخلاقی همسایگان کویر است.

موفق باشید

+ نوشته شده توسط گروه ادبيات در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 3:0 |


Powered By
BLOGFA.COM